Västerås Comedy Club

Till innehållet

Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om Wisetime Entertinment AB:s (559044-8626) behandling av dina personuppgifter och att behandlingen sker i enlighet med de krav som uppställs i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (även kallad GDPR men hädanefter ”dataskyddsförordningen”).

Personuppgiftsansvarig

Wisetime Entertainment AB är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen. Vi är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.

Registrerade uppgifter och ändamål

Då personuppgifter kommer in till oss till exempel genom t.ex. en bokning till något av våra evenemang sparar vi ditt namn, e-postadress samt telefonnummer (om det angetts) i vårt system. Uppgifterna kan komma att användas för att snabbt kunna informera dig om viktig information samt eventuella ändringar gällande aktuellt evenemang. Endast om du via biljettdistributören angett att du accepterar marknadsföring från oss kommer din e-postadress samt namn att registreras i vårt system för nyhetsbrev.  När du skickar in intresseförfrågningar avseende t.ex. bokning av komiker från oss eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för de ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Vid bokningar och förfrågningar kan den information som antecknas i klientregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Wisetime Entertainment AB, i den utsträckning det krävs för att administrera den tjänst vi ska tillhandahålla.

I ovan nämnda situationer är Wisetime Entertainment AB personuppgiftsansvarig och de leverantörer som vi använder oss av är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdet måste lämna garantier att denne ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att efterleva de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen avseende dina rättigheter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar

Vi behåller dina personuppgifter så länge som krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess att du meddelar att uppgifterna ska tas bort.

Dina rättigheter

Vill du veta vilka uppgifter vi sparar om dig och hur de används kan du få information om detta genom att mejla oss. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära ändring genom att mejla oss. Om du vill att vi begränsar användningen av dina uppgifter, till exempel genom att vi sparar uppgifter som är relevanta för ett aktuellt evenemang men inte skickar ut nyhetsbrev – så kan du mejla oss. Om vår behandling av dina personuppgifter enbart grundar sig på ditt samtycke, så kan du när som helst ta tillbaka det samtycket genom att mejla oss. Om du vill ha de personuppgifter som vi sparar i digital överförbar form (rätten till dataportabilitet), så kan du mejla oss. I samtliga fall ovan är det till info@vasterascomedy.se du ska skriva. Om du anser att Wisetime Entertainment AB:s behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen så kan du inge klagomål om detta till Datainspektionen.

Besökaridentifiering

På vår webbplats används “cookies”. “Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av “cookies”. Den ena är “sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är “varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Länkar

På Wisetime Entertainment AB:s webbplats (www.vasterascomedy.se) förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Wisetime Entertainment AB har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.